THE WORLD BANK GROUP A World Free of Poverty
Home
Regions - ECA
 

Pasaulio banko Paramos Lietuvai programos metmenø projekto svarstymas

(Atnaujinta balandþio 23 d.)

 
 

Pasaulio banko paramos valstybei strategijos metmenø svarstymai vyko Utenoje (su Utenos ir Panevëþio apskrièiø nevyriausybiniø organizacijø atstovais, verslininkais, savivaldos pareigûnais) vasario 11, Kaune (su Kauno, Marijampolës, Alytaus, Ðiauliø apskrièiø NVO, verslo ir savivaldos atstovais) vasario 20, Klaipëdoje (su Klaipëdos, Tauragës, Telðiø apskrièiø atstovais) vasario 21, ir Vilniuje vasario 27 ir 28.

Svarstymams pateiktas strategijos metmenø projektas:
PowerPoint presentation
PowerPoint prezentacija
Prezentacijos tekstas
Prezentacija HTML formatu

Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komentarai:
PowerPoint prezentacija
Lietuvos Þaliøjø judëjimo komentarai:
PowerPoint prezentacija
Dalyviø sàraðas ir komentarai:
Registracijos sàraðas
Dalyviø komentarai

 


  Last update January 2020 Footer2