THE WORLD BANK GROUP A World Free of Poverty
Home
Regions - ECA
 

Þiniø ekonomikos forumo, Pasaulio banko ir Nacionalinio Susitarimo komiteto konferencija.

Vilnius, 2003 06 17

 
 

Programa ir prezentacijos:

Konferencijos Programa

Andrius Kubilius, LR Seimas, Nacionalinio Susitarimo komitetas    – Praneðimas
Romualdas Krukauskas, Asociacija “Infobalt”  – Prezentacija 
Tomas Milaknis, AB “Alna”  – Praneðimas
Rimantas Þylius, UAB “Metasite”  – Prezentacija
Guoda Steponavièienë, Lietuvos laisvosios rinkos institutas  – Prezentacija
Prof. Vytautas Ostaðevièius, Kauno technologijos universitetas  – Prezentacija
Antanas Danys, Bankas “Hansa-LTB”  – Prezentacija
Rimvydas Vaðtakas, LR Seimas  – Prezentacija
Prof. Valentinas Snitka, Kauno technologijos universitetas  – Praneðimas
 


  Last update January 2020 Footer2